Biện pháp đảm bảo an toàn tài khoản Facebook.

Biện pháp đảm bảo an toàn tài khoản Facebook. Để đảm bảo an toàn cho tài khoản Facebook của bạn, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau: Sử dụng mật khẩu mạnh: Hãy sử dụng một mật khẩu mạnh và khó đoán. Kết hợp chữ cái viết hoa, chữ cái viết thường, số […]